Автоматизація виробництва

find
Розташування устаткування в приміщеннях СЕУ.

Головні двигуни і турбозубчатиє агрегати розміщують, як правило, в трюмі. Їх фундаменти повинні мати жорсткий зв'язок з основним набором корпусу.

На одновальних судах головний двигун або головний турбозубчатий агрегат розташовують, як правило, в діаметральній плос­кості, а при двохвальних установках або при двох двигунах, рабо­тающих на загальний вал, головні двигуни встановлюють симметріч­но щодо діаметральної плоскості. При ешелонній схемі розташування СЕУ головний двигун правого борту розташовується в носовому відсіку, а двигун лівого борту — в кормовому, що по­зволяєт зберегти прийнятий порядок нумерації агрегатів і меха­нізмов.

Головні парогенератори можуть розміщуватися як в трюмі, так і на його платформі залежно від загальної схеми компоновки поме­щеній СЕУ. Установка парових казанів на платформі характерна для великотоннажних судів при кормовому розташуванні СЕУ. Основне енергетичне устаткування необхідно розташовувати рав­номерно по обох сторонах діаметральної плоскості в цілях со­храненія рівноваги моментів мас.

Загальна компоновка устаткування СЕУ може бути одноярусною і багатоярусною, що залежить від висоти приміщень. При много­ярусном розташуванні основне устаткування розміщується не толь­ко в трюмі, але і на платформах і проміжних палубах.

Устаткування, обслуговуюче ту або іншу систему, прагнуть встановлювати в одному місці окремими агрегатами. Особливе вні­маніє приділяється розміщенню суднових насосів різних систем для обес­печенія необхідних умов всмоктування при всіх можливих усло­віях експлуатації судна.

Приміщення СЕУ, обмежені водонепроникними перебор­камі, обладналися двома виходами на головну палубу (на різні борти), а також аварійним виходом на відкриту палубу. Кон­струкция палуб повинна забезпечувати можливість вивантаження будь-якого головного або допоміжного механізму з машинного отделе­нія. Для цього, суднобудування повинне передбачати, якщо не можна зробити необхідні вирізи в палубах, в них в районі шахти передбачаються знімні ділянки.

Запаси палива розміщуються в бортових і дніщевих, а також у високих поперечних цистернах (диптанках). Зберігати важкі сор­та палива з позитивною температурою застигання в дніщевих цистернах не рекомендується. Цистерни запасу палива мають бути відокремлені коффердамами від житлових, службових і рефрижераторних приміщень. Коффердамами розділяють також цистерни масла і палива від цистерн прісної води. Цистерни запасу масла, як правило, розташовують поза подвійним дном і відокремлюють їх від наруж­ной обшивки. В окремих випадках їх виконують вкладними для забезпечення можливості спуску відстою. Приклад розміщення головного двигуна в МО — на мал. 1.

Вимоги Регістра СРСР. Основною вимогою, обеспечи­вающим безпека обслуговування установки, є ограніче­ніє відстані між механізмами і устаткуванням в головних

Мал. 1. Розміщення головного двигуна в МО.

Проходах: по ширині не менше 600 і по висоті не менше 2000 мм. Встановлюється також ширина простору перед електрощитами 800 (при довжині щита менше 3 м) і 1000 мм (при довжині щита 3 м).

Проходи за щитами по ширині мають бути відповідно 600 і 800 мм. Простір за щитами має бути обгороджене і забезпечене дверима. При довжині щитів більше 3 м виходи з про­странства за щитами мають бути розташовані на протівополож­них кінцях. Прокладка трубопроводів над, і за щитами не до­пуськаєтся.

Для парових казанів відстань від обшивки (поверхні ізо­ляциі) до стінок цистерн палива і масла повинна складати не менше 600 мм. При розміщенні казанів на проміжних палу-

бах або платформі простір під ними захищається комінг­сом висотою не менше 200 мм. Кріплення до фундаменту і штормо­виє кріплення повинні забезпечувати можливість теплових расши­реній. Розміщення запасів палива під паровими казанами запре­щаєтся. Висота від другого дна до обшивки казана має бути не менше 750 мм.

Паливні і масляні цистерни, як правило, не слідує раз­мещать над трапами, головними механізмами, паровими казанами, газовідвідними трубами і димарями, над електричним обору­дованієм і постами управління головними механізмами.

Кожна СЕУ має бути обладнана різними постами управління. Місцеві пости управління розміщують в непосред­ственной близькості від механізмів і іншого устаткування з урахуванням зручності їх використання. Залежно від типу установки і сте­пені її автоматизації у складі СЕУ можуть бути окрім місцевих дистанційні пости, а також центральний пост управління (ЦПУ). ЦПУ, як правило, розташовується в окремому шумоїзолірованном приміщенні поблизу головного двигуна і по можливості повинен забезпечувати його огляд.

Суднові казани |суднових насосів


 

  • 1
  • автоматизаця | безпека | захист | лінії | виробництво